Obchodní podmínky

společnosti BIOPHARM, spol. s r.o.

I. Úvodní ustanovení

1. Těmito Obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností Biopharm, spol. s r.o., IČ: 13695096, se sídlem Žďár č. p. 156, PSČ 679 02, (dále jen „prodávající“) a druhými smluvními stranami (dále jen „kupující“), k nimž dochází při dodávání zboží v rámci podnikatelské činnosti prodávajícího nebo v souvislosti s ním.

2. Zbožím se rozumí veškeré movité věci nabízené prodávajícím k prodeji – zejména veterinární léčiva, biopreparáty, krmiva, diety, přístroje a nástroje pro veterinární použití, označení a vybavení veterinárních ordinací a další. Aktuální seznam zboží je uveden na internetových stránkách prodávajícího www.biopharm.cz.

3. Veškeré obchodní vztahy prodávajícího s kupujícím se řídí českým právem, zejména zákonem č. 513/1992 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

4. Případná odchylná ujednání obsažená ve smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím mají přednost před obsahem Podmínek.

5. Prodávající není povinen dodat kupujícímu objednané zboží ani plnit žádné jiné povinnosti podle Podmínek nebo kupních smluv, jestliže tento není podle obecně závazných předpisů oprávněn odebírat takové zboží. Své oprávnění odebírat takové zboží je kupující povinen prodávajícímu na jeho požádání kdykoli prokázat. Prodávající rovněž není povinen dodat kupujícímu objednané zboží ani plnit žádné jiné povinnosti podle Podmínek nebo kupních smluv, jestliže tento je v platební neschopnosti, v úpadku, je proti němu vedeno exekuční řízení nebo řízení o výkon rozhodnutí, vstoupil do likvidace nebo na něj byl podán insolvenční návrh, o kterém dosud nebylo pravomocně rozhodnuto.

6. Podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách prodávajícíhowww.biopharm.cz. Nabytím účinnosti těchto podmínek pozbývají účinnosti veškeré předchozí Obchodní podmínky prodávajícího.

II. Objednací podmínky

1. K objednání zboží dochází na základě písemné, elektronické, telefonické nebo ústní objednávky. V případě telefonické nebo ústní objednávky je kupující povinen nejpozději při dodání zboží potvrdit objednávku písemně nebo elektronicky. Odmítne-li kupující písemně nebo elektronicky potvrdit objednávku, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží.

2. Objednávka musí obsahovat nejméně: označení kupujícího včetně adresy jeho sídla/místa podnikání/bydliště a údajů nutných pro fakturaci (DIČ apod.), přesné označení objednávaného zboží a jeho množství, požadované místo dodání a fakturační adresu, liší-li se od adresy sídla/místa podnikání/bydliště. Neobsahuje-li objednávka uvedené údaje, nebude prodávajícím akceptována.

3. Objednávky jsou přijímány nepřetržitě, telefonicky denně v době od 6:00 do 20:00 hodin. Zboží objednané v pracovní dny do 9:00 bude kupujícímu dodáno zpravidla týž pracovní den, nejpozději však do dvou pracovních dnů ode dne objednávky. Zboží objednané v pracovní dny později než v 9:00 bude kupujícímu dodáno zpravidla následující pracovní den, nejpozději však do tří pracovních dnů ode dne objednávky. Zboží objednané v nepracovní den bude kupujícímu dodáno zpravidla následující pracovní den, nejpozději však do tří pracovních dnů ode dne objednávky.

4. K uzavření kupní smlouvy dochází akceptací objednávky ze strany prodávajícího.

5. Elektronickou objednávkou se rozumí objednávka prostřednictvím e-shopu prodávajícího. E-shop mohou využívat pouze registrovaní uživatelé. Registraci je možno provést na internetových stránkách prodávajícího  www.biopharm.cz.

 

III. Dodací podmínky

1. Místem dodání je místo uvedené v objednávce kupujícího, nedohodnou-li se prodávající a kupující na jiném místě dodání. Není-li takového místa, je jím adresa sídla/místa podnikání/bydliště kupujícího.

2. Prodávající je povinen zboží dodat v dohodnuté lhůtě. Kupující je povinen dodané zboží převzít a toto převzetí stvrdit podpisem na dodacím listu, který je dokladem o předání a převzetí zboží, a to i v případě, že má dodané zboží vady nebo nebylo dodáno včas. Spolu se zbožím je prodávající povinen předat kupujícímu veškeré doklady vztahující se ke zboží. Kupující je povinen zajistit převzetí zboží osobou k tomu oprávněnou. Prodávající není povinen oprávnění této osoby k převzetí zboží zkoumat.

3. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje úplnost a neporušenost dodávaného zboží.

4. Prodávající je oprávněn předat zboží kupujícímu i dříve a kupující je povinen si jej převzít i dříve. Nepřevezme-li kupující zboží, ač je tak povinen učinit, nebo odmítne-li kupující podepsat dodací list, považuje se zboží za předané okamžikem, kdy si jej kupující mohl poprvé převzít.

5. Okamžikem předání zboží přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží. Předáním zboží vzniká nárok prodávajícího na zaplacení kupní ceny, a to i v případě, že zboží má vady.

6. Prodávající je oprávněn pozastavit dodávání zboží po dobu, kdy je kupující v prodlení se splněním jakéhokoli svého závazku vůči prodávajícímu z jakéhokoli právního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. O dobu tohoto pozastavení se termín dodání zboží posouvá.

7. Termín dodání zboží se posouvá o dobu trvání překážek způsobených vyšší mocí a o dobu nutnou k odstranění jejich následků. Překážkou způsobenou vyšší mocí se rozumí zejména živelná katastrofa, požár, válka, nepokoje, demonstrace, epidemie, karanténní opatření, stávka, výluka a dopravní uzávěra.

8. Není-li prodávající schopen dodat zboží v dohodnuté lhůtě, informuje o tom kupujícího.

IV. Cena a platební podmínky

1. Kupní cena je stanovena podle ceníku prodávajícího platného v okamžiku vytváření dodacího listu/faktury objednaného zboží. Ceník pro registrované uživatele dostupný na internetových stránkách prodávajícího www.biopharm.cz, nebo v tištěné podobě ve formě katalogu je pouze informativní. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen oproti uvedeným ceníkům.

2. Ke kupní ceně bude připočteno dopravné stanovené ceníkem prodávajícího. Při objednávce zboží, jehož cena je vyšší než 1.500,- Kč bez DPH, nebude dopravné účtováno.

3. Prodávající sdělí kupujícímu na požádání cenu jednotlivých druhů zboží.

4. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení zálohy. V případě sjednání zálohové platby běží lhůta pro dodání zboží ode dne zaplacení zálohy.

5. Kupní cena je splatná na základě faktury vystavené prodávajícím, a to v den splatnosti uvedený na faktuře. Dnem splatnosti může být i den dodání zboží. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů. Nemá-li tyto náležitosti, je kupující oprávněn fakturu vrátit a prodávající je povinen ji v takovém případě opravit. Za den splatnosti se považuje den splatnosti uvedený v opravené faktuře. Dopravné může být fakturováno zvlášť. Ustanovení o fakturaci a splatnosti kupní ceny a doručování faktur se na dopravné použije obdobně.

6. Faktura bude kupujícímu předána spolu se zbožím, nebo mu bude doručena poštou na adresu sídla/místa podnikání/bydliště nebo na e-mailovou adresu kupujícího.

7. Veškeré finanční závazky kupujícího je možno platit na bankovní účet prodávajícího, v hotovosti při dodání zboží nebo v hotovosti v sídle prodávajícího či v provozovně prodávajícího.

8. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo dopravného je kupující povinen zaplatit prodávajícímu bez ohledu na zavinění smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý byť jen započatý den prodlení, čímž není dotčen nárok na náhradu škody ani na úrok z prodlení. Smluvní pokuta se stává splatnou dnem vzniku nároku na její zaplacení.

9. Prodávající může poskytnout kupujícímu slevu z kupní ceny. Na poskytnutí slevy není nárok.

10. Při prodeji zboží třetím subjektům není kupující vázán cenami a platebními podmínkami prodávajícího a je oprávněn sjednat si jiné ceny a platební podmínky.

V. Vady zboží, reklamační podmínky

1. Za vadu zboží se nepovažuje vada obalu zboží či dokladů vztahujících se ke zboží (např. příbalový leták), jestliže tato vada nebrání řádnému užívání zboží.

2. Prodávající odpovídá za vady, které mělo zboží v okamžiku předání, není-li dále stanoveno nebo ve smlouvě dohodnuto něco jiného.

3. Kupující je povinen bezodkladně po předání a převzetí zboží prohlédnout zboží. Případné vady zboží je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu neprodleně poté, kdy je zjistil nebo kdy je měl zjistit. Neučiní-li tak, ztrácí nárok na jejich odstranění.

4. Prodávající je povinen odstranit reklamované vady v přiměřené době po jejich oznámení. Volba způsobu odstranění vady závisí na prodávajícím.

5. Jestliže kupující odstraní vady zboží sám nebo prostřednictvím třetích osob, není oprávněn požadovat po prodávajícím náhradu nákladů k tomu vynaložených.

6. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu, která mu vznikla v důsledku vad zboží.

7. S platností od 9.2.2019 zboží kategorie Humánní léčiva, Vyhrazená humánní léčiva a Omamné a psychotropní látky (humánní i veterinární), není možné po dodání vrátit zpět, pokud prokazatelně nebyla chyba na straně distributora.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Požadují-li Podmínky nebo kupní smlouva pro nějaký úkon písemnou formu, je tato forma zachována i v případě zaslání prostřednictvím e-mailu na doručovací e-mailovou adresu druhé smluvní strany. V takovém případě se tato písemnost považuje za doručenou dnem jejího odeslání.

2. V případě doručování jakýchkoli písemností podle Podmínek nebo kupní smlouvy prostřednictvím držitele poštovní licence se písemnost bude doručovat formou doporučeného dopisu na adresu sídla/místa podnikání/bydliště druhé smluvní strany. Písemnost se v takovém případě považuje za doručenou, není-li prokázáno dřívější doručení, pátým dnem po odeslání písemnosti na adresu druhé smluvní strany.

3. Strany se dle zákona č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu či v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad hoc, kterým jmenují Mgr. Terezu Vašíčkovou, osvědčení MSp ČR č. 492. Žalobu žalobce doručí na adresu Brno, Cejl 91, PSČ 602 00. Tato adresa je doručovací adresou rozhodce a současně místem, kde bude RŘ probíhat. Strany se dohodly, že poplatek za RŘ je nákladem řízení a je součtem částky šest tisíc korun českých a jedna a půl násobku výše soudního poplatku, jenž by byl v daném případě vybrán za řízení před obecnými soudy ČR dle platné legislativy a to do hodnoty sporu do jednoho milionu korun českých. V případě hodnoty sporu vyšší se tento poplatek za RŘ dále navýší o příslušnou výši soudního poplatku z přesahující částky. K celkové částce vypočítaného poplatku za RŘ bude dále přičtena DPH. U sporů s mezinárodním prvkem se poplatek za RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle způsobu výpočtu poplatku za RŘ je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši.  Zvláštní úkony v RŘ mohou být účtovány dle skutečných nákladů. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu poplatku za RŘ, zaplacený poplatek za RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a to zejména Unii pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., působící na adrese, kde bude rozhodčí řízení probíhat, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na stránkách www.urmr.cz/vyvesni-deska.

4. Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího přenechat, převést či postoupit na žádnou třetí osobu jakoukoli svoji povinnost, nebo právo vyplývající z Podmínek nebo ze smluv mezi prodávajícím a kupujícím či z jejich částí.

5. Případná neplatnost některého ustanovení Podmínek nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

6. Prodávající je oprávněn Podmínky kdykoli změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Obchodní vztahy uzavřené před účinností takové změny se řídí Podmínkami ve znění před touto změnou, nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak.

Uvedené obchodní podmínky vstupují v platnost 7.11.2014 a nahrazují všechny dřívější obchodní podmínky společnosti Biopharm spol. s r.o.

BIOPHARM spol. s r.o.

Sídlo:

Žďár 156, Rájec Jestřebí, okres Blansko
tel.: 516 435 100, 516 435 101
e-mail: info@biopharm.cz


IČ: 13695096
DIČ: CZ13695096


Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 658

Objednávky:

tel.: 800 190 002Víkendová pohotovost:

tel.: 721 378 538